กองคลังใสสะอาด 2565

              

  • มิติที่ 1 >> ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
  • มิติที่ 2 >> ด้านการเปิดเผยข้อมูล
  • มิติที่ 3 >> ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  • มิติที่ 4 >> ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
  • มิติที่ 5 >> สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)