ฝ่ายอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต (ลว 26 ธ.ค. 2559)
ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
<กบข.undo> <กลยุทธ์การให้บริการที่ดี> <การแสดงบัญชีรายรับ-จ่าย> <การเปิดเผยราคากลาง> <กรณีศึกษาปัญหาค่าเช่าบ้าน>
<การเดินทางในประเทศ> <ระเบียบว่าด้วยการรับ เก็บ นำเงินส่งคลัง> <ระเบียบการฝึกอบรม> <วินัยทางงบประมาณ> <แบบฟอร์มพิมพ์เช็ค>
ppt การประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 ตุลาคม 2557
<รองอพช.สายพิรุณ> 
<ผู้อำนวยการกองคลัง>   <ฝ่ายอำนวยการ>   <กลุ่มงานการเงิน> <กลุ่มงานบริหารงบประมาณ>  <กลุ่มงานบัญชี>  
powerpoint การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ ระเบียบ การเงิน การคลัง” ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 5001 กรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศกองคลัง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และมาตรการพัฒนาบุคลากร (ประกาศ ณ วันที่ 4 มี.ค. 57)
(Visited 21 times, 1 visits today)