• ยุทธศาสตร์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผ

  • วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

  • พันธกิจ

๑. ให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
. การบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

  • เป้าหมาย

๑. บุคลากรเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
๓. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบเป้าหมาย

(Visited 17 times, 1 visits today)