วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. ให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
. การบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าหมาย

๑. บุคลากรเป็นมืออาชีพในการให้บริการ
๒. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
๓. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ

(Visited 1 times, 1 visits today)