สาระสำคัญของสัญญา

ปีงบประมาณ 2565

>>โครงการประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

>> โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0 ครั้งที่ 2

 

 


ปีงบประมาณ 2564

>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premiun OTOP กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สู่สังคม New Normal

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

>>>โครงการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจาก ดอนกอยโมเดล สู่ตลาดสากล

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

>>>โครงการจ้างดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

>>>  ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

>>>โครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค

>>>โครงการการจัดงาน OTOP Midyear 2021

>>> โครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19

>>> โครงการจ้างดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

>>>โครงการการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>> โครงการประกวดราคาจ้างการจัดงาน OTOP ภูมิภาค

>>> โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP Midyear 2021

>>> โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>>>โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>>>โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชาย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร

>>> โครงการประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

>>> โครงการประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

>>> โครงการประกวดราคาจ้างระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร

>>> โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>> โครงการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ

>>> โครงการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน

>>> โครงการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งชุมชน

>>>โครงการประกวดราคาเช่าค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิดลาดยาง PARA Asphaltic Concrete ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>>โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>>โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงจอดรถ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>> โครงการประกวดราคาจ้างระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชานี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณรอบสระน้ำ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าประตู 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

>>>โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล่้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 46 คัน 

>>> โครงการงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)