สาระสำคัญของสัญญา

ปีงบประมาณ 2566

 

ปีงบประมาณ 2565

>>โครงการสืบสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

>>โครงการจ้างเพิ่มศักยภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

>>โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

>> โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 3 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

>>โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา

>>โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

>>โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้

>>โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

>> ก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุนชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 1 หลัง

>>โครงการจัดทำหนังสือตำนาน 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

>>โครงการการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

>>โครงการสร้างการรับรู้โครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามแนวพระดำริ ครั้งที่ 2

>>โครงการการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ

>>โครงการสืบสานพระราชปณิธาน นาหว้าโมเดล ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาชุมชนต้นแบบการทอผ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านนาหว้า

>>โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารเก่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

>>โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ,ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตด์ จำนวน 18 คัน ๆ ละ 980,000 บาท

>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาด 250 ที่นั่ง วิหยาลัยการพัฒาชุมชน ตำบลบางละมุง อำภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

>> โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

>> โครงการจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP Midyear 2022 การจัดหาสถานที่

>>โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)

>>โครงการการจัดงาน OTOP Midyear 2022 การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหา และสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การ ประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ

>>โครงการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุล จังหวัดชลบุรี

>>โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

>>โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

>>โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

>>โครงการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ Linkage Center

>> โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

>>  โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างรัวคอนกรีตบล็อคทีบ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุตรธานี 1 แห่ง 

>> โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราซการ 3 น 12 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 

>> โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

>> โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

>> โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

>> โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมจัดทำสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น

>>โครงการจ้างการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

>>โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วคอนรีตบล็อทีบ ศูนย์ศึกษาและพัฒชุมชนยะลา ตำบลสะเตง อำเภอมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

>> โครงการการเตรียมความพร้อมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

>>โครงการจ้างพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

>>โครงการจ้างศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture EA) กรมการพัฒนาชุมชน

>>โครงการจัดหาโปรแกรมระบบการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
>> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

>> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium สู่สากล

>>โครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค

>>โครงการจ้างค่าบำรุงรักษาและช่อมแชมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

>>โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

>>โครงการจ้างระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room) 

>>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

>> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
>> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทอาหารและประเภทเครื่องดื่ม
>> จ้างค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครื่อข่าย (Firewall)

>> จ้างดำเนินโครงการโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 ค่าจัดหาสถานที่จัดงาน

>>โครงการประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

>> โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการขับเคลื่อนผู้นำชุมชนท่องเที่ยวส่งต่อการรับรู้และการตลาด 4.0 ครั้งที่ 2

 

 

 


ปีงบประมาณ 2564

>>> จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

>>> จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

>>>จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

>>>ก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

>>>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน

>>>โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

>>>โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Premium

>>>โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านกฎหมายการคุ้มครองสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

>>> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทอาหารและประเภทเครื่องดื่ม

>>> โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

>>>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premiun OTOP กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สู่สังคม New Normal

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

>>>โครงการจ้างดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจาก ดอนกอยโมเดล สู่ตลาดสากล

>>>โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว

>>>โครงการจ้างดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

>>>  ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

>>>โครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค

>>>โครงการการจัดงาน OTOP Midyear 2021

>>> โครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19

>>> โครงการจ้างดำเนินโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

>>>โครงการการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>> โครงการประกวดราคาจ้างการจัดงาน OTOP ภูมิภาค

>>> โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการจัดงาน OTOP Midyear 2021

>>> โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>>>โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินพร้อมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>>>โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชาย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุร

>>> โครงการประกวดราคาจ้างเพิ่มศักยภาพการให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

>>> โครงการประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย

>>> โครงการประกวดราคาจ้างระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Conference)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร

>>> โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>> โครงการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ

>>> โครงการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน

>>> โครงการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งชุมชน

>>>โครงการประกวดราคาเช่าค่าเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4 ระดับ ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิดลาดยาง PARA Asphaltic Concrete ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>>โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>>โครงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงจอดรถ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

>>> โครงการประกวดราคาจ้างระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Server and Control room)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus)

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชานี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณรอบสระน้ำ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

>>> โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าประตู 1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

>>>โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล่้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 46 คัน 

>>> โครงการงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)