หนังสือสั่งการ

  • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ( เครื่อง Electronic Data Capture : EDC ) (ลว 1 ก.ย.2560)  (ดาวน์โหลด)
  • การโอนจัดสรรเงินโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน : ประชารัฐ สุขใจ SHOP ปี 2560 งวดที่ 2  (ลว 24 ส.ค.2560) (ดาวน์โหลด)
  • การโอนจัดสรรเงินนอกงบประมาณกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ลว 11 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
  • กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ลว 20 เม.ย. 60) (ดาวน์โหลด)
  • การโอนเงินโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) (ลว 12 เม.ย. 60)​ (ดาวน์โหลด)
  • การแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online (ลว 16 มี.ค. 2560) (ดาวน์โหลด)
  • การโอนเงินโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน : ประชารัฐ สุขใจ SHOP ปี 2560 งวดที่ 1 (ลว 22 มี.ค. 2560) (ดาวน์โหลด)
  • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลว 20 มี.ค. 2560) (ดาวน์โหลด)
  • การแต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online (ลว 16 มี.ค. 2560) (ดาวน์โหลด)
  • การโอนจัดสรรเงินนอกงบประมาณกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (ลว 3 ก.พ. 2560) (ดาวน์โหลด)
(Visited 4 times, 1 visits today)