หนังสือเวียน

เดือน พฤษภาคม 2560

  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 (ลว 30 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)
  • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ (ลว 16 พ.ค. 2560)  (ดาวน์โหลด)

เดือน เมษายน 2560

  • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ (ลว 27 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ลว 20 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ (ลว 18 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • วิธีการเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS (ลว 12 เม.ย. 60)  (ดาวน์โหลด)

เดือน มีนาคม 2560

  • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ลว 28 มี.ค. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ลว 27 มี.ค. 60)  (ดาวน์โหลด)
  • การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย) (ลว 7 ธ.ค. 2559)  (ดาวน์โหลด)
(Visited 4 times, 1 visits today)