สำนักงานเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนระเบียบต่าง ๆ

  • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมฯ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด) (ล่าสุด)

  • ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ขรก.กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2556  (ยกเลิก)

  • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555    (ยกเลิก)

  • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ กรมฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552    (ยกเลิก)

  • ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมฯ พ.ศ. 2549    (ยกเลิก)

 


 

(Visited 5 times, 1 visits today)