ที่ มท 0403.3/2886 ลว 12 มิ.ย. 62 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

 ที่ มท 0403.3/2886 ลว 12 มิ.ย. 62 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค . 0403.3/ว264 ลว 29 ก.ค. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน

คำสั่ง  ZGL_MVT   MONTH หรือ GFMIS Web Online  รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เรียบร้อย  รายละเอียดตาม

(ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)