ที่ มท 0403.3/0186 ลว 11 ม.ค. 62 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2561 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

ที่ มท 0403.3/0186 ลว 11 ม.ค. 62 เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2561 (รายงานผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค . 0403.3/ว264 ลว 29 ก.ค. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน
คำสั่ง  ZGL_MVT   MONTH หรือ GFMIS Web Online  รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน ธันวาคม 2561 เรียบร้อย  รายละเอียดตาม

(ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)