ที่ มท 0403.3/1351 ลว 13 มี.ค.. 63 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ที่ มท 0403.3/1351 ลว 13 มี.ค. 63 เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค . 0403.3/ว264 ลว 29 ก.ค. 2558 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือน

คำสั่ง  ZGL_MVT   MONTH หรือ GFMIS Web Online  รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย
กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563 เรียบร้อย  รายละเอียดตาม

(ดาวน์โหลด)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)