กองคลัง จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีหัวข้อความรู้ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดตามลิ้งค์ด้านล่าง

1.ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทาง

2.แนวทางการป้องกันและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน

3.การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

4.ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี

5.การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

6.แนวทางปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

8.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9.ค่าเช่าบ้านข้าราขการ

10.ค่าการศึกษาของบุตร

11.สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

(Visited 1 times, 1 visits today)