ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564  ตามลิ้งค์ด้านล่าง

1. แบบรูปรายการ/ราคากลาง งานขุด โคก หนอง นา โมเดล https://drive.google.com/…/1vIKJ6a…/view

2.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ https://drive.google.com/…/1WYXNZniilIv3F5QpcXUqcQ…/view

2.1.เอกสารประกอบเรื่องการจัดที่พัก
https://drive.google.com/…/1rzSt4OIIbnZ2UD0lLMXqNj…/view


3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี และแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS

https://drive.google.com/file/d/1BE5M2ti8IaIoRfQD7QEkiT-U7RBYcs6l/view


4.การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
https://drive.google.com/…/1UWjWoQ…/view


5.ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
https://drive.google.com/…/1UU532oP2AcDvyGGmTTyiZR…/view


6.ระเบียบกว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
https://drive.google.com/…/1zUzW1mvGdJvto3cY4ZVmoc…/view


7.ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทีอนิกส์ (KTB Corporate Online)
https://drive.google.com/…/1pSy20HZLrriAhJISE7jpsX…/view


 

(Visited 1 times, 1 visits today)