ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

0.jpg

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564


3.>>> ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี และแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS


4.>>>การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ


5.>>>ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง


6.>>>ระเบียบกว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการ 


7.>>>ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทีอนิกส์ (KTB Corporate Online) 


8.>>> ระบบติดตาม BPM 


9.>>>เอกสารบรรยายการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มบริหารงบประมาณ กองคลัง) 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)