ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564  ตามลิ้งค์ด้านล่าง

1. แบบรูปรายการ/ราคากลาง งานขุด โคก หนอง นา โมเดล >>>  http://gg.gg/v47nw

2.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ >>>  http://gg.gg/v55co

2.1.เอกสารประกอบเรื่องการจัดที่พัก >>>    http://gg.gg/v55f1


3. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี และแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS >>>  http://gg.gg/v55mq


4.การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ >>> http://gg.gg/v55pf


5.ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง >>> http://gg.gg/v55uk


6.ระเบียบกว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการ >>> http://gg.gg/v55v9


7.ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทีอนิกส์ (KTB Corporate Online) >>> http://gg.gg/v55xl


8. ระบบติดตาม BPM >>>http://gg.gg/v55zd


9.เอกสารบรรยายการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มบริหารงบประมาณ กองคลัง) >>>http://gg.gg/v561o

 

(Visited 1 times, 1 visits today)