กองคลัง ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

งานนำเสนอ1.jpg

 

วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2564)
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยบุคลากรกองคลัง เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2564
🔸ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล และในครั้งนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ของปี 2564 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

#บริจาคโลหิต_ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน_กระทรวงมหาดไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)