“กองคลังจัดประชุม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 มุ่งเป้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ “

วันที่ 11 สิงหาคม 2564
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะทำวานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5002 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ได้เน้นย้ำให้ทุกสำนัก/กอง และจังหวัด
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และการบริหารงบประมาณให้ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
โอกาสนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานผลการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ สำนัก/กอง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยสำนัก/กอง

ภาพ/ข่าว #กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)