กองคลัง ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference🎥

>>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room (ชั้น 5) กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานกองคลัง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ได้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานการเงินที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการเปิดเผยอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

โดยหน่วยเบิกจ่ายจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีให้มีความครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด #ภายในวันอาทิตย์ที่_10_ตุลาคม_2564_งวด_12) และรายงานผลการปรับปรุงบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมส่งรายละเอียดประกอบการปรับปรุงบัญชีให้กรมการพัฒนาชุมชน #ภายในวันศุกร์ที่_22_ตุลาคม_2564

ในการนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง #ได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายให้ความสำคัญในการปฎิบัติการด้านบัญชี และดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้งบการเงินภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนมีรายงานการเงินที่มีคุณภาพ และช่วยลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด😷

************************

#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)