กองคลังเตรียมทัพ ขอรับแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ

  
🗓วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)
▫️นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
▫️ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกองคลังพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้บุคลากรกองคลังทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักที่สำคัญคือการทำงาน “เป็นทีม” เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนให้เท่าเทียมกัน
▫️โอกาสนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานความก้าวหน้างานด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดการบริหารจัดการงบลงทุนในกำกับดูแลของกองคลัง และได้รายงานปัญหาพร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะในการทำงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ภาพ/ข่าว #กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)