#กองคลังจัดเต็ม‼️ เสริมKM ผอ.กลุ่มงานประสานฯ

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564

▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการโดยสถาบัน
การพัฒนาชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๗๖ ราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องสมุดสถาบันการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
▫️ซึ่งนางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้บรรยายเรื่อง ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ โดยมี นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกองแผนงานร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
▫️ในการนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ได้มอบหมายให้นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการ การเงินและบัญชีชำนาญการ บรรยายเรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ นางสาวณัฐกานต์ กงแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ บรรยายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บรรยายเรื่องการปฏิบัติงานด้านบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS Web Online ด้วยอุปกรณ์ GFMIS Token Key และแนวทาง
การปฏิบัติงาน ในการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ในโครงการดังกล่าวด้วย
(Visited 1 times, 1 visits today)