**กองคลังเร่ง‼️เสริมทัพเคลื่อนงาน💪💪

**กองคลังเร่งเสริมทัพเคลื่อนงาน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

                 นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จากกองคลัง สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และสถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย
                ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 27 ราย ประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลจำนวน 9 ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 18 ราย ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
▫️             ในการนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้กล่าวว่ากองคลังได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยขั้นตอนการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็นได้ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสยุติธรรม ตามระเบียบ และตรวจสอบได้
                 ทั้งนี้กองคลังจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน https://finance.cdd.go.th/ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รายงานข่าว : ปานรดา ลาญมีชัย กองคลัง
ภาพ : กองคลัง
(Visited 1 times, 1 visits today)