เข้มข้น!! ตั้งแต่วันแรก

ติวเข้ม !! วันแรก

หลังจากพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นลงแล้ว

เนื้อหาการบรรยายวันแรกที่เข้มข้นจากนางสาวสาวิตรี เพชรรักษ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการจากกรมบัญชีกลางเป็นวิทยากรบรรยายในวิชาระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและแนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องอย่างมีหลักเกณฑ์ในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมบรรยายวิชาการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวธันยนันท์ ศานติกรวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากกองแผนงานร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว #กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน

#กระทรวงมหาดไทย

 

#กองคลัง_ร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติ

#workfromhome

#โควิดรอบทุกรอบเราต้องรอด✌🏻

#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน_กระทรวงมหาดไทย

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)