พัสดุ…แน่นมาก!!

พัสดุ…แน่นมาก!!
บรรยายวันทื่สอง เนื้อหาที่แน่นมาก 2 วิชา ได้แก่ วิชาการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) การกำหนดราคากลาง และการคำนวณสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K) ซึ่งบรรยายโดย นางสาวทักษพร รักอยู่ นิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เลขานุการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหาการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการกลั่นกลองปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และวิชาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ออกใหม่ บรรยายโดยนายภัทรพงศ์ สุวรรณศรี นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งได้รับเกียรติจากกรมบัญชีกลางมาบรรยายในวันนี้
เพื่อให้ผู้รับฟังการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพัสดุให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องอย่างมีหลักเกณฑ์ในทิศทางเดียวกัน
ภาพ/ข่าว #กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)