💪พช.จัดหนัก…ค่าเช่าบ้านที่ควรรู้!!🏡

💪พช.จัดหนัก…ค่าเช่าบ้านที่ควรรู้!!🏡

✍🏻เนื้อหาเข้มข้นทุกวัน วันสุดท้ายของโครงการพัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
📚วิชาค่าเช่าบ้าน บรรยายโดย นายโสภณ พวงคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล วิทยากรจากกรมบรรชีกลาง
(Visited 1 times, 1 visits today)