บ่ายนี้มีคำตอบ

🖇บ่ายนี้มีคำตอบ 📚
🖊ภาคบ่าย 13.00-17.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากรกองคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน และกองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวณัฐกานต์ กงแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวศิโรรัตน์ จันสีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง นายณัฐพงน์ บุญคง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน และนางสาวธิติมา รักวงศ์ นิติกรชำนาญการ
👨🏻‍💻👩🏻‍💻ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อวิชา : ข้อพึงระวัง ปัญหา แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สอบถามข้อสงสัยในหัวข้อต่างๆที่ได้อบรมมาตลอดทั้ง 4 วัน
(Visited 1 times, 1 visits today)