: เพราะความสุขอยู่ที่หัวใจ ทำบุญครั้งใด หัวใจชื่นบาน💕

🗓วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565🗓
▫️นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางอำไพ พุฒิสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน นางอารยา ชลประคอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี และตัวแทนเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมกันนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค บริจาคในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน(สอ.พช. )กองคลัง ปี 2565 เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
🏫🏠มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุก เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นต้น พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเปิดบ้านรองรับเด็ก 2 หลัง คือ บ้านอุปถัมภ์เด็ก และบ้านสร้างสรรค์เด็ก
ที่มา : https://www.fblcthai.org/
(Visited 1 times, 1 visits today)