: พช.บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส 💖 ✍🏻เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ เป้าหมาย ตรวจสอบได้ ✅✅

🗓วันที่ 20 มิถุนายน 2565🗓
▫️นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดสดผ่าน TV พช. พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
▫️โอกาสนี้ ท่านประธานฯ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้ช่วยกันเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และแจ้งให้ทุกหน่อยเบิกจ่ายทราบและเตรียมความพร้อมสำหรับงบประมาณ ที่กรมฯ ได้รับจัดสรร สำหรับไตรมาส 4 โดยกรมฯ จะดำเนินการโอนให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายภายในเร็วๆ นี้
▫️ในการนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง มอบหมายให้ นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการโดยได้รายงานความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กรมการพัฒนาชุมชนเบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 3,616 ล้านบาท จากงบประมาณในภาพรวม 5,003.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.28 โดยสำนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่มีผลเบิกจ่ายสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ 1.สพจ.อ่างทอง 2.สพจ.นครศรีธรรมราช 3.สพจ.มหาสารคาม 4.สพจ.กำแพงเพชร และ 5.สพจ.บึงกาฬ
▫️ในขณะที่ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กรมการพัฒนาชุมชน อยู่ในลำดับที่ 4 ของกระทรวงมหาดไทย
▫️ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง 2 ประเด็น ดังนี้
👉1.การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เหลื่อมปีพ.ศ. 2564 จะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ส่งผลให้งบประมาณตกไปไม่สามารถเบิกจ่ายได้อีกขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีงบประมาณดังกล่าว รีบเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไหมเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
👉2.ขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง
คืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลางเมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นทันทีเพื่อกรมการพัฒนาชุมชนจะได้ดำเนินจะได้นำงบประมาณเหลือจ่ายรวบรวมเพื่อบริหารให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
▫️จากนั้นจึงได้ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานฯ ส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
(Visited 1 times, 1 visits today)