✨พช.โปร่งใส✨ ✍🏻เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ✔️ระเบียบเป้าหมาย ✔️ตรวจสอบได้ 💯

🗓วันที่ 18 สิงหาคม 2565🗓
💠 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และถ่ายทอดสดผ่าน TV พช. พร้อมด้วยคณะทำงาน ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
💠 โอกาสนี้ ท่านประธานฯ ได้ให้กำลังใจจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลต่อการทำงาน ขอให้วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชน และดูแลสุขภาพของตัวเองและทีมงานให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทำงานให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น รวมเป็นเงิน 5,454,047,700 บาท เป็นงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน 4,991,712,500 บาท และงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 462,335,200 บาท
💠 ในการนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง มอบหมายให้ นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ ทำหน้าที่เลขานุการ รายงานความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรมการพัฒนาชุมชนใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 4,525.093 ล้านบาท จากงบประมาณในภาพรวม 5,003.671 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.44 โดยสำนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่มีผลใช้จ่ายสูงสุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่
​​ 1️⃣สพจ.นครศรีธรรมราช
​​ 2️⃣สพจ.อ่างทอง
​​ 3️⃣สพจ.สุโขทัย
​​ 4️⃣สพจ.ระยอง
​​ 5️⃣สพจ.นครพนม
💠 ในขณะที่ผลการใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม2565 กรมการพัฒนาชุมชน อยู่ในลำดับที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
💠 ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่ง 3 ประเด็น ดังนี้
👉1. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 จะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จส่งผลให้งบประมาณตกพับไปไม่สามารถเบิกจ่ายได้อีก ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีงบประมาณดังกล่าว รีบเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
👉​2. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้รีบดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2565 หากมีงบประมาณเหลือจ่าย/ ให้ส่งคืน ทันที
👉3. ขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทุกแห่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลางทันที เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เพื่อกรมฯ จะได้นำงบประมาณเหลือจ่ายไปบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
💠 จากนั้นจึงได้ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานฯ ส่วนกลาง ติดตามงบประมาณโครงการที่ยังไม่ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่รัฐบาลกำหนด
(Visited 1 times, 1 visits today)