🎉🎉ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ABC DEF S&P

🎉🎉ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ABC DEF S&P

ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด กองคลัง ประจำปี 2565

A= ชื่นชม จำนวน 3 ราย คือ 👩🏻นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง 👩🏻นางเสาวลักษณ์ สุวรรณคาม 👩🏻นางอารยา ชลประคอง B = กล้าหาญ จำนวน 1 ราย คือ 👩🏻น.ส ณัฐกานต์ กงแก้ว C = สร้างสรรค์ จำนวน 1 ราย คือ 👩🏻น.ส ปานรดา ลาญมีชัย D = ใฝ่รู้ จำนวน 1 ราย คือ 👩🏻น.ส ศิโรรัตน์ จันสีดา E = เข้าใจ จำนวน 1 ราย คือ 👩🏻น.ส อารยา ชลประคอง F = เอื้ออำนวย จำนวน 2 ราย คือ 👩🏻นางมาลี เกิดทอง 👩🏻น.ส อังคนังค์ ธรรมชัย S= ทำให้ง่าย จำนวน 1 ราย คือ 👩🏻 น.ส ศิโรรัตน์ จันสีดา P= ปฏิบัติได้จริง จำนวน 1 ราย คือ 👩🏻น.ส ศิโรรัตน์ จันสีดา 💐🎊ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือก🎊 ✅โดยการโหวตให้คะแนนจากบุคลากรกองคลังทั้งหมด 69 คน ✅✅ใสสะอาดกองคลัง✅✅

(Visited 1 times, 1 visits today)