เบิกแบบไหน❓ เบิกได้เท่าไหร่❓ ✨จ่ายยังไง❓

🗓️วันสุดท้าย🗓️
2 ธันวาคม 2565
✍🏻โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ
✨ช่วงเช้า
👉เนื้อหาเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ ถาเหง่า นางสาวณิรดา ศรีสุชาติ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับอบรม
(Visited 1 times, 1 visits today)