เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🗓️ 2 ธันวาคม 2565 🗓️

✨เสร็จสิ้นโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและปลูกผังคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

📚ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกท่าน ที่มาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ระบบ หลักการและแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรขององค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

✈️🚎🚗ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ💕

#กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#กองคลังห่วงใยพี่น้องพช.

(Visited 1 times, 1 visits today)