ภารกิจ

 ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของกองคลัง

 ฝ่ายอำนวยการ


 • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติงานสารบรรณ
 • รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
 • ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 • ปฏิบัติงานพัสดุ ครุภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มงานบัญชี


 •  จัดทำบัญชีงบประมาณ
 • จัดทำบัญชีสำหรับเงินเบิกแทนส่วนราชการอื่น
 • จัดทำบัญชีเงินนอกงบประมาณ
 • จัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต
 • ตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS
 • จัดทำรายงานงบทดลอง
 • จัดทำรายงานงบการเงิน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ
 • ตรวจ วินิจฉัย และตีความเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายที่เบิกจากงบประมาณปกติ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนส่วนราชการอื่น

 กลุ่มงานการเงิน


 •  ขออนุมัติเบิก-จ่าย
 • รับและส่งเงินทุกประเภท
 • เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินทุกประเภท
 • รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/หมวดรายจ่าย รายงานเงินคงเหลือ
 • ควบคุมเงินทดรองราชการ และการยืมเงินทดรองราชการ
 • การขอเบิกและการขอจ่ายเงินในระบบ GFMIS
 • จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่าย
 • จัดทำทะเบียนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเช่าบ้าน และบำเหน็จ บำนาญ
 • ดำเนินการตามระเบียบ กบข. กสจ.
 • จัดทำใบส่งเงินทุกประเภท

 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


 •  วิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหาร/งบลงทุน
 • ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิตจากระบบ GFMIS
 • รับผิดชอบดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการเงินประจำงวด
 • ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
 • ดำเนินการจัดสรรและโอนเงินให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปี การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน
 • จัดทำทะเบียนคุมและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/งบรายจ่ายและงบประมาณคงเหลือ

 กลุ่มงานพัสดุ


 •  วางแผนบำรุงรักษาและจัดหาพัสดุเพิ่มเติม
 • บริหารงานพัสดุกรมฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
 • ควบคุมการเบิกจ่าย การบำรุงรักษา การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี
 • อำนวยการควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สินของกรมฯ
 • รับผิดชอบงานยานพาหนะและขนส่ง
 • ปรับปรุงอาคารสถานที่
 • ให้บริการด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
 • สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง
 • รับบริจาคทรัพย์สิน
 • ดำเนินการในการบอขึ้นทะเบียน การขอใช้ราชพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ


(Visited 1 times, 1 visits today)