โครงสร้าง/บุคลากร

 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 น.ส.ชยาณี  มัจฉาเดช  นางอำไพ  พุฒสนธิ์  นางสุมาลี  ศิริจินดา  น.ส.อรจิรัฏฐ์  เกตุะวันดี
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
  หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 …..

 

 …..

 

 …..

 

 …..

 

 …..

 

 บุคลากรภายในกลุ่มงาน  บุคลากรภายในกลุ่มงาน  บุคลากรภายในกลุ่มงาน บุคลากรภายในกลุ่มงาน บุคลากรภายในกลุ่มงาน
 

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)