บุคลากรกลุ่มงานการเงิน

Share

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานการเงิน

นางชยาณี  มัจฉาเดช
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นางสาวกาณจนา  ดิษฐบุตร
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวมณฑา  สุกานดา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางเกษรินทร์  เมฆสัยโย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศรินรัตน์  ขจรศรี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวลักษณ์  ธรรมสาร
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวสุภัทรา  พิพิธกุล
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
ว่าที่ ร.ต. หญิง พิชญาภา  พัฒนธาดาสกุล
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางพีรดา  ทองดี
พนักงานการเงินและบัญชี
 
นายธีร์รพิชชญ์  พัฒนธาดาสกุล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 นางสุภารัตน์  สุขขี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(Visited 1 times, 1 visits today)