บุคลากรกลุ่มงานบัญชี

Share

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานบัญชี

นางอำไพ พุฒิสนธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
นางอารยา  ชลประคอง
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน
นวช.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี โคฮุด
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพุทธิดา  โยธี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางสาวเมวิกา เหมือนสี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวทัศวรรณ  คงศรี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)