บุคลากรกลุ่มงานพัสดุ

Share

 

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นายคำนึง  อินทรสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเวนิช  ทองดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางณัฐกานต์  สุดดี
นวช.พัสดุชำนาญการ
นายเฉลิมวิทย์  เดือนกลาง
นวช.พัสดุชำนาญการ
นวช.พัสดุชำนาญการ
นางสาวกีรติยา  รัตนอุบล
นวช.พัสดุปฏิบัติการ
นางสาวคัทลียา  วัชณะสวัสดิ์
นวช.พัสดุปฏิบัติการ
นางสุนันทา  บำรุงศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 นางสาวอัฉรา  เสือครุฑ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 นางสาวอุมาภรณ์  คณะวาปี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายสุเทพ  มลัยทอง
นายช่างไฟฟ้า
นายมานัส  ฉายาวาท
พนักงานพัสดุ
นายสัญญา  แจ่มจันทร์
นายช่างไฟฟ้า

 

(Visited 1 times, 1 visits today)