บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

Share

โครงสร้างบุคลากร ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอรจิรัฏฐ์  เกตะวันดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวชุลี  แย้มกลิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษร์  สุวรรณคาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพรหมมินทร์  โชติงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวณภาพร นาคพึ่งพร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
 นายวิวัฒน์วัฒนา คชินทร์โรจน์
พนักงานพิมพ์ระดับ ส 3
นางสาวอังคนังค์  ธรรมชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   นางมาลี  เกิดทอง
พนักงานสถานที่
(Visited 1 times, 1 visits today)