บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

Share
โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 
นางสุมาลี ศิริจินดา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 
นางสาวนาตยา สังข์กรด
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นายจตุพร  บุญศิลป์
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวจุฑาภรณ์ สุขบรรจง
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
 นางสาวอรณิษา พลแสน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 1 times, 1 visits today)