ข้อมูลการเงิน บัญชี พัสดุ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

 

 

 


1.มท 0403.4 ว1269 ลว. 5 มิ.ย. 63 กำหนดวิธิปฏิบัติฯ ตาม ว.75     หรือ สแกน QR Code  

2.มท 0403.4 ว1318 ลว11 มิ.ย.63 จัดทำแนวปฏิบัติในระบบ GFMIS     หรือ สแกน QR Code 


3.มท. 0403.3 ว1464,1465 ลว.30.มิ.ย.63 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่าย ว 248        หรือ สแกน QR Code 


4.มท 0403.4 ว 1775 ลว.7 ส.ค.63 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินฯ      หรือ สแกน QR Code 


5.มท 0403.4 ว 1818 ลว 14 ส.ค.63 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินฯ          หรือ สแกน QR Code  


6.มท.0403.3 ว 2603 ลว. 23 พย.2563 แจ้งจังหวัดศูนย์รหัสบัญชีย่อย ว331         หรือ สแกน QR Code


7.มท.0403.1 ว 2618 ลว 24 พ.ย.63  ส่งคู่มือปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล รวม 2 เล่ม                                                                          

7.1  คู่มือด้านการเบิกจ่ายฯโครงการโคก หนอง นา โมเดล        
 

7.2  คู่มือกระบวนงานจัดซืัดจัดจ้างฯ โครงการโคก หนอง นา โมเดล       


8.มท. 0403.1 ว 2700 ลว 1 ธ.ค.63 ประเด็นความเสี่ยง เสี่ยงการทุจริต      หรือ สแกน QR Code 


9.มท 0403.4ว61 ลว.8 มค.64 แจ้งไม่สามารถจ่ายเงินผ่านระบบ KTB   หรือ สแกน QR Code


10.มท.0403.5 ว270 ลว.29 ม.ค.64 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อตกลงจ้างเหมา   หรือ สแกน QR Code  


11.FAQ โคกหนองนา (คำถามที่พบบ่อย)   หรือ สแกน QR Code 


12.ไฟล์บรรยาย รูปแบบรายการ ราคากลางงานขุด โคกหนองนา       หรือ สแกน QR Code 

(Visited 1 times, 1 visits today)