1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

                           แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. …    

                            แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ…

 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน

 5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 7 วรรคสอง

 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะของกรมการพัฒนาชุมชน

 7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

                             ประกาศประกวดราคา / สอบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

                             ประกาศราคากลาง 

                              สรุปผลการจัดซื้อ

                             สาระสำคัญของสัญญา(แบบ สขร.1)

   ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   (ไม่มี)


>>>ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองคลัง<<<

 1. แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองการคลัง

 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 3. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2552

(Visited 1 times, 1 visits today)