ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองคลัง

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 :
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้


 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

 3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

   ** แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

       – แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  (พ.ศ. 2563)   ( พ.ศ.2560) 

       – แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ…

 4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน

 5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 7 วรรคสอง

 6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะของกรมการพัฒนาชุมชน

 7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

   ประกาศประกวดราคา / สอบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ประกาศราคากลาง

  – สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)   (ดาวน์โหลด)

  – ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   (ไม่มี)


 

(Visited 1 times, 1 visits today)