มท 0403.4/ว1318 ,ว1319 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

มท 0403.4/ว1318 ,ว1319 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

11 มิถุนายน 2563 /

14:29 น. /

ดาวน์โหลด

มท 0403.1/ว 0579,0580 ลว.6 มี.ค.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การคลังและการพัสดุ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาขุมชน พ.ศ. 2563

มท 0403.1/ว 0579,0580 ลว.6 มี.ค.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การคลังและการพัสดุ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาขุมชน พ.ศ. 2563

21 พฤษภาคม 2563 /

14:38 น. /

ดาวน์โหลด

มท 0403.4/ว1101 ,ว620 ลว.13 พ.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 )ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

มท 0403.4/ว1101 ,ว620 ลว.13 พ.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 )ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

13 พฤษภาคม 2563 /

17:11 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ มท 0403.1/ว0579,ว0580 ลว 6 มี.ค. 63 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลังและการพัสดุสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563

ที่ มท 0403.1/ว0579,ว0580 ลว 6 มี.ค. 63 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการคลังและการพัสดุสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563

11 มีนาคม 2563 /

09:46 น. /

ดาวน์โหลด