มท0403.1/ว2617,2618,1758 ลว 24 พ.ย.63 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

26 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด