มท 0403.3/ว 520 ลว. 23 ก.พ.64 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การคลังและการพัสดุ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาขุมชน พ.ศ. 2563

24 ก.พ. 2564
ดาวน์โหลด