มท.0403.3/ว1688 ลว.18 มิ.ย.64 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 591/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต ลว.6 พ.ค.64

22 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด

มท.0403.5/ว938 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลว. 8 เม.ย.64

07 พ.ค. 2564
ดาวน์โหลด