มท 0403.4/ว1358,ว2982,ว2983 ลว.23 ส.ค.65 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พันจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

24 Aug 2565
ดาวน์โหลด