มท 0403.1/ว 0579,0580 ลว.6 มี.ค.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การคลังและการพัสดุ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาขุมชน พ.ศ. 2563

มท 0403.1/ว 0579,0580 ลว.6 มี.ค.63 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การคลังและการพัสดุ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาขุมชน พ.ศ. 2563

21 พฤษภาคม 2563 /

14:38 น. /

ดาวน์โหลด