มท 0403.4/ว 519 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การคลังและการพัสดุ สำหรับหน่วยงาน ส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เบิกเงินงบประมาณจากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 ลว. 23 ก.พ.64

12 ม.ค. 2566
ดาวน์โหลด