มท 0403.3/ว 2116,ว 2117 ลว 4 ส.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

05 ส.ค. 2564
ดาวน์โหลด

มท.0403.3/ว1688 ลว.18 มิ.ย.64 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 591/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิต ลว.6 พ.ค.64

22 มิ.ย. 2564
ดาวน์โหลด