มท 0403.2/2270 ลว.13 ธ.ค.64 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ

16 Dec 2564
Download