มท 0403.3/ว 2116,ว 2117 ลว 4 ส.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

05 Aug 2564
Download