มท 0403.3/ว 2308,ว2309 ลว 18 ส.ค.64 เรื่อง แจ้งแนวทางการใช้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMIS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ หรือ การต่ออายุ GFMIS Token key

18 Aug 2564
Download

ด่วนที่สุด ที่ มท 0403.3/ว2288 ลว 17 ส.ค.64 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับงบลงทุน (สินทรัพย์)ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

17 Aug 2564
Download

มท 0403.3/ว 2116,ว 2117 ลว 4 ส.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)

05 Aug 2564
Download