ที่ มท 0403.4/ว1775, มท 0403.4/ว1818 ลว.7 ส.ค.63 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

05 พ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

มท 0403.4/ว1318 ,ว1319 แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

11 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด

มท 0403.4/ว1101 ,ว620 ลว.13 พ.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 )ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

13 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด

มท 0403.4/ว2196 ส่งหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 189 ลว 21 ก.ย. 61 กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62)

09 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด