กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 (ลว 20 เม.ย. 60)

24 เม.ย. 2560
ดาวน์โหลด