ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่งานก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562 

 • โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ดาวน์โหลด)
 • โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา (ดาวน์โหลด)
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอำนวยการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี  (ดาวน์โหลด)
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 – 6 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาฯ นครราชสีมา จ.นครราชสีมา (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดพื้นที่ 5,430 ตม. จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช (ดาวน์โหลด)
 • โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 120 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง  ณ ศูนย์ฯ พิษณุโลก  จ.พิษณุโลก (ดาวน์โหลด)
 • โครงการงานปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ฯ พิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (ดาวน์โหลด)
 • โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น ขนาด 34 ห้อง จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ฯ ชลบุรี  ต.บ้านสวน จ.ชลบุรี (ดาวน์โหลด)
 • โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 แห่ง ณ ศูนย์ฯ พิษณุโลก  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ฯ นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ดาวน์โหลด)
 • โครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะภายในส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดาวน์โหลด)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562 


 • โครงการผลิตหนังสือแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (ดาวน์โหลด)
 •  โครงการวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 (CD Day 2019) (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดงานประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข (ดาวน์โหลด)
 • โครงการการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 รายการ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการกิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (ํYoung OTOP) สู่การตลาด onling (ดาวน์โหลด)
 • โครงการประชาสัมพันธ์ ชวนชิม OTOP เมนูเด็ด เสน่ห์ครัวไทยสู่ครัวโลก (ดาวน์โหลด)
 • โครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : การออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 (ดาวน์โหลด)
 • โครงการกิจกรรมจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการเผยแพร่สาระคดีประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดาวน์โหลด)
 • โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลของความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที (ดาวน์โหลด)
 • โครงการ จัดกาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 7 คัน (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างดำเนินการโครงการระบบสนับสนุนศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  (server and Control room) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจ้างดำเนินการโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) กิจกรรมที่ 1 จัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2 ค) ปี 2562  (ดาวน์โหลด)
 • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ดาวน์โหลด
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติราชการของลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด)
 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมัลดิมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 76 เครื่อง
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 4 รายการ)(ดาวน์โหลด)
 • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ (ดาวงน์โหลด)
 • โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดาวน์โหลด)
 • โครงการการจัดงาน OTOP City 2018 : ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างตกแต่ง คูหาและสถานที่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดทำพิธีเปิดงาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดหาสาธารณูปโภค การประเมินผล และการบริหารจัดการ (ดาวน์โหลด)
 • โครงการปรับปรุงห้องประชุมไร้กระดาษ (ปรับปรุงห้องประชุม 5001 ชั้น 5) กรมการพัฒนาชุมชน (ดาวน์โหลด)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP Senior กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP (ดาวน์โหลด)
 • โครงการซื้อพัสดุพร้อมติดตั้งงานปรับปรุงห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน (ดาวน์โหลด)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษา   ประจำปีงบประมาณ 2562 


(Visited 1 times, 1 visits today)