แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่

  เอกสารแนวทางการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่

   แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

   แบบบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)

   ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กองคลัง

  มาตรการป้องกันการรับสินบน กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)