ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 […]

“กองคลังจัดประชุม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 มุ่งเป้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ “

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรม […]

วันที่ 14 ก.ค.64 กองคลัง นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 ครั้งที่ 2 บริเวณกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 และ ชั้น 3

[…]

‘บัญชีกลาง’ ออกเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวที่บ้าน-มีอาการผิดปกติ หลังได้รับวัคซีนป้องกันโควิด มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย.64

‘บัญชีกลาง’ ออกเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัว […]

กองคลังเข้มแข็ง เบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย ในวันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3

วันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564)

📣📣วันนี้วันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ผู้อำนวยการกองคลัง และทีมงานกองคลัง พร้อมให้บริการ ทุกสำนัก/กอง ศูนย์ฯ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย ภาพรวม ร้อยละ 77 (โดยเบิกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ 1 – 3 ร้อยละ100)
♥️♥️✌✌💯💯💯💯
#ทีมงานกองคลัง
#กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน […]

ทุกคำถามมีคำตอบ สายด่วน สายตรงกองคลัง

กองคลัง เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล👍
ในสถานการณ์โควิด-19
นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง เปิดสายตรงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่รับบริการจากกองคลัง ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน การคลัง
ได้ติดต่อกับผู้อำนวยการกองคลังโดยตรง
ทางหมายเลขโทรศัพท์ ☎️02-141-6009
#กองคลังห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพช.
#กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน❤️ […]

กองคลัง นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 บริเวณกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2564)
กรมการพัฒนาชุมชน โดย กองคลัง ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 โดยได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ – ทำความสะอาดภายในพื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยต่อบุคลากรของหน่วยงาน และประชาชนผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ ภายใต้การควบคุมดูแลของนางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง และนายคำนึง อินทรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ทั้งนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เน้นย้ำให้บุคลากรกองคลังทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่กองคลังปลอดเชื้อโควิด-19 และให้บุคลากรเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A
คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง
M : Mask wearing สวมหน้ากาก
H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ
T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19 และ
A : Application Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌🏻
#กองคลังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชาวพช.💝❤️
#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน_กระทรวงมหาดไทย […]

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564 ตามลิ้งค์ด้านล่าง

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเพิ่มประส […]