กองคลังเตรียมทัพ ขอรับแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ

🗓วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)
▫️นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
▫️ในการนี้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกองคลังพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้บุคลากรกองคลังทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักที่สำคัญคือการทำงาน “เป็นทีม” เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนให้เท่าเทียมกัน
▫️โอกาสนี้ นางสุมาลี ศิริจินดา ผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานความก้าวหน้างานด้านการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดการบริหารจัดการงบลงทุนในกำกับดูแลของกองคลัง และได้รายงานปัญหาพร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะในการทำงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
ภาพ/ข่าว #กองคลัง #กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#กองคลัง_ร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#workfromhome
#โควิดรอบทุกรอบเราต้องรอด✌🏻
#กองคลัง_กรมการพัฒนาชุมชน_กระทรวงมหาดไทย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน […]

พช. จับมือ อีสท์ เวสท์ ซีด รับมอบ “ฟ้าทะลายโจร” สู้โรค ป้องกันโควิด-19 ควบคู่การรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

วันที่ 26 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมก […]

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 […]

“กองคลังจัดประชุม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 มุ่งเป้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ “

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรม […]

วันที่ 14 ก.ค.64 กองคลัง นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid – 19 ครั้งที่ 2 บริเวณกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 และ ชั้น 3

[…]