โครงสร้างบุคลากรกองคลัง

 

นางสุมาลี ศิริจินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง


     ฝ่ายอำนวยการ

 

นางวนิดา แสงอรุณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางเสาวลักษณ์ สุวรรณคาม
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวปานรดา ลาญมีชัย
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

 

นายเกริกเกียรติ นันตะบุตร
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

 

นางมาลี เกิดทอง
พนักงานสถานที่

 

นางสาวอังคนังค์ ธรรมชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

นางบุญมี บุญวิเศษ
พนักงานทำความสะอาด

 

นางกฤษณา ถางโพธิ์
พนักงานทำความสะอาด

 

นางสาวทองใบ บุญวิเศษ
พนักงานทำความสะอาด


          กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 

นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
 

นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวนาตยา สังข์กรด
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวศศิประภา ศิริเลิศชีวกุล
จพง.ธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพัชราพร จอมคำ
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาว สุชาดา  สิงห์สนั่น
พนักงานธุรการ


          กลุ่มงานบัญชี

 

นางอารยา ชลประคอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

 

นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวธนพร  คดอ่ำ
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวศิโรรัตน์  จันสีดา
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวกัญญาภัค เกสะวัฒนะ
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวเมวิกา เหมือนสี
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวพุทธิดา โยธี
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวพิลารักษ์ แสนฝ้าย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวธิดารัตน์ สุขเขตต์
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


          กลุ่มงานการเงิน

 

นางอำไพ พุฒิสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน

นางสาวกาญจนา ดิษบุตร
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางมณฑา สุกานดา
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางเกษรินทร์ เมฆสัยโย
นวช.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวสุภัทรา พิพิธกุล
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมสาร
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงพิชญาภา พัฒนธาดาสกุล
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

นางสาวสุภาพร ศิลปชัย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวสุณิสา  กลั่นทอง
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางพีรดา ทองดี
พนักงานการเงินและบัญชี

 

นางสาวณัฐสุดา ยาวิละ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


          กลุ่มงานพัสดุ

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ

 

นางสาวกีรติยา รัตนอุบล
นวช.พัสดุชำนาญการ

 

นายณัฐพจน์ บุญคง
นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางสาวคัทลียา วัชณะสวัสดิ์
นวช.พัสดุชำนาญการ

 

นางสาวนันทิภัคค์ เรืองประดิษฐ์
นวช.พัสดุปฏิบัติการ

 

-ว่าง-
นวช.พัสดุปฏิบัติการ

 

นางสุนันทา บำรุงศิลป์
จพง.พัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวอัจฉรา เสือครุฑ
จพง.พัสดุชำนาญงาน

 

นายธีร์รพิชชญ์ พัฒนธาดาสกุล
จพง.พัสดุปฏิบัติงาน

 

นางสาวนันณภัชสรณ์ ถาวร
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


          กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

นายคำนึง อินทรสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

 

นายเวนิช ทองดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นายพงศ์กร เชื้อสกุล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

นายมนูญ เวชสาร
พง.พัสดุปนท.(หน.หมวดยานยนต์)

 

นายวิศณุ ชะเอมเทศ
พนักงานขับรถยนต์

 

นายรชต วงษ์ไกรนารถ
พนักงานขับรถยนต์

 

นายนิรันดร  ก้อนอินทร์
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวนุธิดา โพนธาตุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายไพโรจน์ พริบไหว
พนักงานขับรถยนต์

 

นายนพดล ผุดผ่องใส
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประทุม เกิดเครือ
พนักงานขับรถยนต์

 

นายธนัตพัฒน์ สุนทรสุข
พนักงานขับรถยนต์

 

นายธนลภย์ สีตาแสน
พนักงานขับรถยนต์

 

นายรัชพล จันทรัตน์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายประกิจ สร้อยแสง
พนักงานขับรถยนต์

 

นายกิตติวัฒน์ มหาศิริภัทรพงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสิติพร ชาภู่พวง
พนักงานขับรถยนต์

 

นายรุ่งธรรม ปานทอง
พนักงานขับรถยนต์

 

นายสุรพล แก้วเกื้อกูล
พนักงานขับรถยนต์

(Visited 1 times, 1 visits today)